Bezpečnostnotechnická služba

 

Spoločnosť INPEKO ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

  • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
  • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
  • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
  • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
  • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
  • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
  • odbornú poradenskú činnosť.

Prečítajte si informácie o predmete zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby...